Eth Palai de Gèu ei era installacion esportiua municipal mès significatiua pera poblacion de Vielha Mijaran, mès tanben pera rèsta dera Val d’Aran. Ei un centre indiscutible peth Naut Rendiment Esportiu e era rèsta d’equipes interessadi, gràcies ath Gimnàs, era Piscina e era Pista de Gèu. E tanben ei un centre damb era suficienta atraccion turistica, sustòt gràcies nauament ara Pista de Gèu.

Atau que son ues installacions esportiues indispensables pera poblacion e profitables pera promocion turistica e es ingressi extraordinaris tà er erari public municipau e dera rèsta d’Aran, que a mès contribuÍssen ara reactivacion d’autes economies: les des negòci particulars.

Mès economicament eth Palai de Gèu ei deficitari sustòt per:

 • Era inversion constanta qu’a de besonh eth manteniment.
 • Eth naut còst energetic (gasoil + electricitat).
 • Eth prètz baix des activitats e quotes d’abonats.
 • Era pèrta d’abonats peth supausat descontent ar estat obsolet des installacions, calendari e quadres oraris des activitats.
 • Eth cas concret dera problemática damb era pista de gèu.

Er Ajuntament ditz que le compòrte gasto en excés. Entà redusir-lo, eth Govèrn Municipau contempla retalhs en periodes de dubertura d’installacions concrètes, redusir eth calendari d’activitats e eth deth personau empleat.

Vertaderament eth Govèrn Municipau sembla accelère amassades damb diuèrses Institucions e vò artènher atau acòrds de collaboracion pera financiacion de besonh.

Se conèishen tanben quimeres coma derruir-lo e construir un centre nau, se se pugués damb subvencions publiques Generalitat/Gobierno de España, o damb Plans d’inversion privada. Pòt éster aguesta ua des melhòrs opcions? Investigar, trabalhar en aguest sens e elaborar, prepausar Plans de melhòr gestion possibles peth Palai ei era responsabilitat politica qu’era poblacion demore.

Peth moment interesse de manera prioritaria preservar eth servici public des installacions a plen rendiment, per acontentar eth drèt ineludible ara pràctica esportiua e era activitat fisica damb es garanties e es recursi materiaus que cau, per un padron grosso modo de 10500 persones residentes.

Interessen alavetz totes es opinions.

 

 

El Paali de Gèu és la instal·lació esportiva pública municipal més significativa per a la població de Vielha Mijaran, però també per la resta de la Val d’Aran. És centre indiscutible per l’Alt Rendiment Esportiu i la resta d’equips interessats, gràcies al Gimnàs, la Piscina i la Pista de Gel. I també és un centre amb la suficient atracció turística, sobretot gràcies novament a la Pista de Gel.

Per tan, són unes instal·lacions esportives indispensables per a la població, que es poden aprofitar per a la promoció turística i els ingressos extraordinaris de l’erari públic municipal i de la resta d’Aran i a més a més, ajuden a reactivar altres economies: les dels negocis particulars.

Però econòmicament el Palai de Gèu és deficitari sobretot per:

 • Manteniment necessitat d’inversió constant.
 • Cost energètic molt alt (gasoil + electricitat).
 • Preu baix de les activitats i quotes d’abonats.
 • Pèrdua d’abonats pel suposat descontent amb l’estat obsolet de les instal·lacions, calendari i quadres horaris d’activitats.
 • Cas problemàtic concret amb la Pista de Gel.

L’Ajuntament diu li comporta despesa excessiva. Per a reduir-la, el Govern Municipal contempla retallar períodes d’obertura d’instal·lacions concretes, reduir el calendari d’activitats i el del personal empleat.

Certament el Govern Municipal sembla accel·lera reunions amb diferents Institucions i prova d’aconseguir així acords de col·laboració per al finançament necessari.

Tanmateix es coneixen quimeres com derruir-lo i construir un centre nou, comptant per exemple amb subvencions públiques Generalitat/Gobierno de España, o Plans d’inversió privada. Potser és aquesta una de les opcions més desitjables? Investigar, treballar en aquest sentit i/o el·laborar, proposar altres Plans de millor gestió possibles pel Palai és la responsabilitat política que la població espera.

Mentretant, interessa de manera prioritaria preservar el servei públic de les instal·lacions a rendiment complet, per a contentar el dret inel·ludible a la pràctica esportiva i activitat física amb les garanties i recursos materials necessaris, a un padró aproximat de 10500 persones residents.

Interessen doncs totes les opinions.

 

 

El Palai de Gèu es la instalación deportiva pública municipal más significativa para la población de Vielha Mijaran, pero también para el resto de la Val d’Aran. Es centro indiscutible para el Alto Rendimiento Deportivo y resto de equipos interesados, gracias al Gimnasio, la Piscina y la Pista de Hielo. Y también es un centro con la suficiente atracción turística, sobretodo gracias nuevamente a la Pista de Hielo.

Concluyendo así, son unas instalaciones deportivas indispensables para la población y aprovechables para la promoción turística y los ingresos extraordinarios al erario público municipal y del resto de Aran, que además ayuden a reactivar otras economías: las de los negocios particulares.

Pero económicamente el Palai de Gèu es deficitario sobretodo por:

 • Mantenimiento necesitado de inversión constante.
 • Elevado coste energético (gasoil + electricidad).
 • Precio bajo actividades y cuotas abonados.
 • Pérdida de abonados por el supuesto descontento al estado obsoleto de las instalaciones, calendario y cuadros horarios de actividades.
 • Caso concreto problemática con la Pista de Hielo.

El Ayuntamiento aduce que le comporta gasto excesivo. Para reducirlo, el Gobierno Municipal contempla recortar periodos de apertura de instalaciones concretas, reducir el caledario de actividades y el del personal empleado.

Ciertamente el Gobierno Municipal parece acelera reuniones con distintas Instituciones y trata de conseguir así acuerdos de colaboración para la financiación necesaria.

Igualmente se conocen quimeras como derruirlo y construir un centro nuevo, contando por ejemplo con subvenciones públicas Generalitat/Gobierno de España, o Planes de inversión privada. ¿Quizás sea esta una de las opciones más deseables? Investigar, trabajar en este sentido y/o elaborar, proponer otros Planes de mejor gestión posibles para el Palai es la responsabilidad política que la población espera.

Mientras tanto, interesa de manera prioritaria preservar el servicio público de dichas instalaciones a pleno rendimiento, para contentar el derecho ineludible a la práctica deportiva y actividad física con las garantías y recursos materiales necesarios, a un padrón grosso modo de 10500 personas residentes.

Interesan en este momento todas las opiniones.