PROPOSTES DAVANT LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA

 

Des d’Amassa volem agrair la feina feta per part dels equips sanitaris i d’emergències, així com dels i les treballadores dels serveis bàsics i la resposta de la ciutadania a nivell de voluntariat i col.laboració per fer front a l’emergència sanitària arran del coronavirus SARS-CoV-2.

 

Entenem que aquesta no és només una emergència sanitària, sinó també social i econòmica, i creiem que les administracions tenen l’obligació de vetllar pel benestar dels ciutadans i ciutadanes i de posar en marxa tots els mecanismes al seu abast per tal de minimitzar els efectes d’aquesta crisi sobre la població.

 

Pensem que és urgent activar una sèrie de mesures valentes i decidides per protegir a les persones de manera immediata i sense dilacions, complementant i adaptant aquelles que puguin venir d’instàncies de govern més elevades.

 

De la mateixa manera, també veiem com aquesta situació d’emergència ha posat de manifest alguns dels problemes estructurals que pateix l’Aran com a societat i pensem que cal aprofitar aquest moment per repensar el model que volem i començar a fer-lo realitat.

 

Creiem que és el moment de començar a treballar per reequilibrar un model econòmic excessivament terciaritzat i depenent del turisme, una economia de serveis que precaritza la vida dels treballadors i de la majoria d’habitants de l’Aran, que no respecta el medi en el qual vivim i que hipoteca el nostre futur.

 

Creiem que cal reactivar i enfortir un sector primari indispensable, que proveeixi d’aliments de qualitat i proximitat. Que cal també apostar per potenciar la capacitat industrial local per fer front a situacions com la que vivim i que és indispensable reequilibrar el model immobiliari i d’habitatge que està convertint els nostres pobles en postals sense vida i impedeix l’arrelament de les noves generacions, i per tant, el nostre futur.

 

 

MESURES DE CARÀCTER URGENT

 

1-Reestructuració dels pressupostos del 2020.

-La situació que estem vivint ha canviat radicalment les prioritats i les necessitats, de manera que cal reorganitzar les partides pressupostàries, eliminant o disminuint aquelles no prioritàries per destinar tots els recursos a les partides necessàries en aquest moment.

 

2-Baixada salarial de tots els càrrecs de govern (ajuntaments i CONSELH)

-Proposem una rebaixa del 50% en el sou dels càrrecs de govern, (sense baixar de 1800€ o 2 vegades el Salari Mínim Interprofessional  per aquells treballin a temps complet i proporcionalment per aquells que treballin a temps parcial) i destinar aquests diners a suplir la rebaixa d’ingressos tributaris que es demana als consistoris i a les noves partides que es proposen.

 

3-Rebaixa tributs locals

-En la mesura que cada ajuntament pugui i segons la realitat de cada municipi, complementant les rebaixes que ja s’han anunciat per part d’administracions superiors.

 • IBI
 • Locals comercials
 • Primeres residències ocupades tot l’any
 • Habitatges destinats lloguer de llarga durada, condicionat a la condonació ( no moratòria) del lloguer
 • ESCOMBRARIES
 • TERRASSES
 • OBRES
 • REDUCCIÓ DEL CÀNON DE L’AIGUA (acompanyant la rebaixa de la Generalitat)

 

4-Línia d’ajuts directes al pagament de lloguers

-En una societat que pateix una pressió habitacional tan gran com l’Aran, cal atendre les necessitats d’aquelles famílies en situacions d’urgència.

 

5-Serveis socials

-Per donar servei, assessorament i resposta a totes les persones afectades, cal reforçar l’oficina de Serveis Socials amb més personal i recursos.

-Cal reestructurar el servei i horaris buscant un assessorament itinerant, que arribi presencialment a tots els municipìs.

-Atenció especial als alumnes amb mancances a nivell tecnològic i de connexió.

-Ajuts per assegurar que tots els alumnes disposin de dispositius i connexió suficient per poder seguir els plans lectius durant el temps que les escoles estiguin tancades.

-Ajuts a les famílies a nivell de quotes de guarderia, menjadors escolars…

 

6-Servei d’assessorament laboral per treballador, autònoms i empresaris

-Cal crear un servei públic per atendre a treballadors, autònoms i empresaris, donant assessorament i orientació,  i gestionant les ajudes i recursos de les

diferents administracions.

 

7- Utilització del superàvit dels ajuntaments.

-Cal fer el possible perquè s’autoritzi la utilització del superàvit dels ajuntaments i destinar-lo a les noves necessitats de la situació que vivim.

 

8- Comitès permanents de crisi

-Demanem la creació de comitès de crisi municipals, amb participació de tots els partits amb representació, que dissenyi i supervisi totes les mesures econòmiques i plans aprovats, des del màxim de consens i col·laboració possible.

 • Demanem transparència informativa des de tots els òrgans de govern, amb una comunicació activa, l’utilització dels canals oficials i rodes de premsa.
 • Demanem mesures de control de totes les ajudes que es donin, evitant el malbaratament i assegurant-ne el millor aprofitament.

 

9-Casals/colònies escolars

-Seguint les recomanacions sanitàries respecte a confinament i aglomeracions, proposem la creació d’uns Casals/Colònies per als escolars, en reconeixement al seu comportament exemplar durant el confinament i per contribuir a la conciliació familiar de les famílies amb les possibilitats laborals després del confinament.

-Cal que aquests Casals/Colònies estiguin dissenyades i coordinades amb la col.laboració de la comunitat docent i dels AMPES per assegurar que tenen un contingut docent que permeti compensar l’aturada de les escoles i institut.

-Demanem que aquests Casals/Colònies estiguin subvencionats en la mesura del possible.

 

 

MESURES PER AL FUTUR IMMEDIAT

 

1-Remunicipalització dels serveis essencials i inversió en els serveis públics

La crisi sanitària que estem vivint ha posat de manifest la importància dels serveis públics i s’ha demostrat que aquells serveis imprescindibles per a la vida no poden dependre del mercat i l’especulació.

Proposem una aposta decidida i valenta per blindar els serveis que ja depenen de les administracions i per recuperar la gestió pública tots aquells serveis que s’han definit com essencials, dotant-los amb les inversions necessàries per a que siguin eficients i rentables, seguint premises de servei a la comunitat.

Els nous serveis i infraestructures hauran de ser completment públics i amb un model de gestió universal i de qualitat, per no tornar a repetir els errors del sistema que aquesta emergència sanitària ha evidenciat.

Estem parlant de recuperar el control de la producció i abastament d’energia elèctrica, de les residències de gent gran existents i futures o del transport.

 

2-Impuls i suport a la producció local.

Pensem que cal revertir la terciarització de l’Aran. Un país sense sector primari i secundari és un país depenent del turisme, un país de serveis que està exposat a una sola font d’ingressos i que pateix una precarització de les condicions de vida dels seus habitants.

Apostem per la creació de les estructures i recursos necessaris per donar suport als productors locals existents i als nous projectes, potenciant el consum de proximitat i les xarxes locals de distribució.

Apostem també pel suport al desenvolupament d’un sector secundari que aprofiti els recursos naturals de l’Aran, respectuós amb el medi, sostenible i que reverteixi en el territori.

 

3-Reorientació del mercat immobiliari.

          La situació del mercat de l’habitatge ja fa temps ha provocat situacions que no volem per al nostre país. Lloguers encarits per la pressió del lloguer turístic, inexistència de parc d’habitatge públic, desarrelament de les noves generacions…

Per poder revertir aquesta situació i posar a les persones i a la comunitat per davant dels interessos econòmics, és indispensable una reorientació del mercat immobiliari, seguint els següents passos:

 • Cens complet dels habitatges, els seus usos i propietats (tipus de residència, tipus de lloguer,…)
 • Fiscalització activa dels lloguers turístics fraudulents.
 • Planificació realista i sostenible de les necessitats dels pobles a llarg termini.
 • Ajudes als propietaris que incentivin el lloguer de llarga durada.
 • Recuperació del parc d’habitatge públic (adquisició d’habitatges embargats, promoció habitatge social…)

 

4-Mesures per aturar el canvi climàtic

Pensem que no podem seguir tirant endavant sense encarar les mesures  necessàries per contribuir a aturar el canvi climàtic. Aquesta és una oportunitat immillorable per reorganitzar-se i canviar els hàbits i dinàmiques que segueixen agreujant l’emergència climàtica i ens hipotequen el futur.

Parlem de reorganitzar la mobilitat privada i pública, apostant per aquesta darrera, canviar l’ús d’envasos no reciclables per aquells reutilitzables, fer un aprofitament sostenible dels boscos i apostar per la biomassa com a font energètica. Aquestes propostes que han de comptar amb un impuls decidit des de l’Aran i una normativa clara des de les diferents administracions per a que la societat entengui que són inajornables.